Uzmanlar AYT’yi değerlendiriyor

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 AYT’de; altı anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusuyla öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. 2019 AYT’ye göre iki edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin arttırıldığı gözlemlendi. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığ’ının belirlediği Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.

TARİH
Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyor. Dört yılın kazanımları sorgulandı. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyor. TYT’de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülüyor.

COĞRAFYA
11 ve 12’nci sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda beş soru 11’inci sınıf kazanımından, bir soru da 12’nci sınıf kazanımından oluşuyor. AYT’den beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular geldi. TYT’de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor.

FELSEFE
2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından üçü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bir soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulandı. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacak. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ
Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden soruldu. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istendi. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ
Soruların paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi.

MANTIK
Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik soruldu. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştu. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

İlginizi Çekebilir;  Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarda Ördüğümüz Duvarlarla Giriş-Çıkışları Büsbütün Engellemiş Olacağız'

MATEMATİK
2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.

FİZİK
2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmış. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla. 14 sorunun 10’u 11’inci sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) dördü 12’nci sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemlerle birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

KİMYA
Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıktı. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11’inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12’nci sınıf ünitelerinden dört soru yer alıyor. Soru çıkması beklenen ‘çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz’ gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen ‘atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler’ gibi bazı ünitelerden iki soru çıktı.

BİYOLOJİ
2020 AYT sınavında biyoloji sorularının sekizinin 11’inci, beşinin 12’nci sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülüyor. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirildi. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavı biyoloji. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülüyor. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

UĞUR OKULLARI LİSE AKADEMİK KURUL ÜYELERİ
MATEMATİK
Matematik testindeki sorular, yapılan ÖSYM açıklamalarına ve müfredata uygun. Tüm sınıflara ait konuları kapsamakla birlikte 10 soru TYT tarzında, diğer sorular 10, 11 ve 12’nci sınıfın ilk yarıyılında işlenen konulardan. Sorular öğrencinin konulara ait temel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtü. Geometri soruları analitik ağırlıklı olup bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluştu. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde.

İlginizi Çekebilir;  Diyanet'ten Sezaryen Doğum Açıklaması: 'Caiz Değil'

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 YKS-AYT’ deki 24 Türk dili ve edebiyatı sorusundan altı sorunun paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorunun ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Geçmiş dönemlerdeki AYT’lerde anlam bilgisi soruları üç ya da dörtken 2020’de altı tane sorulması 2020 AYT’nin farklılığı olarak göze çarpan özelliklerden. Sınavın Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı gibi 9,10,11 sınıf müfredatları ile 12’nci sınıf müfredatının sadece yüz yüze eğitimin yapıldığı bölümün sorularından oluştuğu görüldü. Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek kadar kolay nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle genel olarak Türk dili ve edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olur.

FİZİK
AYT ile ilgili ilk yorumları öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda değerlendirecek olursak herhangi bir sürprizle karşılaşılmadığını söyleyebiliriz. Pandemi sürecinden dolayı yüz yüze yapılan eğitim-öğretim dönemini kapsayan bölümlerden soruların sorulduğu ve kazanımlar dışına çıkılmadığı görülüyor. TYT’deki soruların temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen sorulardan oluştuğunu görmüştük. AYT’de ise soruların temel özelliğinin akademik bilgiyi inceleyen ve herhangi bir boşluk olduğunda hataya neden olabilecek sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Sorulara bakıldığında öğrencilerimizde aranan özelliğin, konu bilgisi, konular arasında bağlantı kurabilme ve çıkarım yapabilmesi gibi özelliklerin olması gerekiyor. Bu nitelikte olan öğrencilerin sınavda daha öne çıkacağını görüyoruz. AYT’deki 14 fizik sorusunun 11’inci sınıf müfredatı ve 12’nci sınıf müfredatının yüz yüze eğitim yapılan bölümlerinden sorulduğu görülüyor. Soruların bir bölümü bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel az bir kısmı ise bilgi, yorum ve çıkarım açısından derinlemesine olduğu görülüyor. Bu da öğrencilerin sıralamadaki yerini belirleyecek en önemli etkenlerden biri.

KİMYA
2020 AYT kimya soruları 11’inci sınıf ile 12’nci sınıf birinci dönem konularını içeriyor. Müfredata tamamen uyumlu. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları, temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirtti. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

BİYOLOJİ
Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsıyor. Sekiz soru 11’inci sınıf, beş soru 12’nci sınıf müfredatına ait. Soru kurgusunun klasik tarzda, geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görüldü. Bu sene AYT biyoloji testinde eleyici soruların yer aldığını ve soruların zorluk derecesinin orta düzeyin üstünde olduğunu söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir;  Inter, Liverpool'u salladı ancak yıkamadı! Şampiyonlar Ligi'nde birinci çeyrek finalistler muhakkak oldu

COĞRAFYA
2020 AYT coğrafya soruları 11 ve 12’inci sınıf kazanımlarına uygun sorular. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmüyor. Sınavlarda; ‘Küresel Ortam’, ‘Çevre ve Toplum’ ile ‘Beşeri Sistemler’ ünitelerinin ağırlıklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu.

TARİH
Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, ‘Türk Dili Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1’ ve ‘Sosyal Bilimler-2’ testlerindeki tarih soruları 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarından olmakla birlikte pandemi nedeniyle açıklanan müfredata uygun. Ağırlıklı olarak öğrencinin bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Sınavın, ÖSYM’nin önceki yıllardaki sorularıyla uyumlu olduğu belirtildi. Önceki yıllarda olduğu gibi yine öncüllerden oluşan sorulara da yer aldı. Uzun paragraflardan oluşan resim, şekil ya da grafik içeren sorulara yer verilmedi. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan öğrencilerin yapabileceği nitelikte. Bu anlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu düşünülüyor. Soruların zorluk derecesi genel olarak orta düzeyin üstünde olmakla birlikte eleyici nitelikte ayrıntıya da yer veren çok zor  soruların da yer aldığı ifade edildi.

FELSEFE
‘Sosyal Bilimler-2’ testinde yer alan psikoloji, sosyoloji, mantık ve felsefeden oluşan felsefe grubu soruları MEB müfredatına uygun. Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte. Psikoloji ve mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram soruları. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de kavram bilgisi gerektiriyor. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup, soruların ifadesi net. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınav.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Her AYT’de din kültürü ve ahlak bilgisi soruları TYT’ye kıyasla daha fazla bilgi ağırlıklı sorulardan olur. 2020 AYT’de de bu gelenek bozulmadı. Sorular hem doğrudan bilgiyi hem de bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı gerektiren türden. Sınava gerçek anlamda hazırlanan ve bilen öğrenciyi ayırt edecek formatta sorular sorulmuş. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır. Zorluk derecesi orta düzeyde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.